REGELGEVING

Klik hier voor de privacyverklaring van diëtist Isabel.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en de opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen. 

2. Afspraken

Voor het maken van afspraken kunt u iedere dag tussen 08.00 en 20:00 bellen naar 06-10318402. Ook in het weekend. Indien de voicemail aanstaat kunt u een boodschap inspreken (naam en telefoonnummer) en dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. Een sms sturen of mailen naar info@isabeldegroot.nl kan ook. 

3. Verhindering

Indien u verhinderd bent en niet op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig kan zijn, dient u mij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit dient u minimaal 24 uur van tevoren te doen. De kosten van afspraken die niet of te laat geannuleerd zijn worden bij u in rekening gebracht.
 

4. Tarieven.

Diëtist Isabel hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals vermeld onder het tabblad “consulten & tarieven” op deze site. U dient zelf in uw polis na te kijken of bij uw verzekeraar na te vragen voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. 

5. Declaraties.

Diëtist Isabel zal de kosten die in aanmerking komen voor vergoeding rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u zelf een factuur en bent u zelf betaling verschuldigd. 

6. Betaling

Indien u zelf betaling verschuldigd bent ontvangt u na het consult een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op het door de diëtist aangegeven bankrekeningnummer. 

7. Verschuldigdheid

Voor hetgeen de cliënt verschuldigd is zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij het tegendeel van de juistheid uitdrukkelijk wordt bewezen. 

8. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is resultaatgericht maar kan geen resultaat garanderen aangezien u daar deels zelf verantwoordelijk voor bent. Diëtist Isabel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist. 

9. Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtist Isabel handelt volgens deze regels. Wel is het gebruikelijk om aan het begin en eind van de behandeling een rapportage te maken naar de verwijzer. Indien u hier bezwaar tegen heeft, geef dit aan. 

10. Klachtenregeling

Bij diëtist Isabel staan servicegerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht u desondanks een klacht hebben, probeer dit dan eerst te bespreken met mij. Komen we er samen niet uit, dan kunt u terecht bij Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

Menu